تامین پرسنل مجرب

آمادگی کافی پرنسل مجرب برای بخش فنی و اپراتور نیروگاههای CHP

تعهد، تخصص و تجربه رمز موفقیت است

EnglishPersian