مدیریت پروژه ها - عکس از گروه مجمر

توانمند در برنامه ریزی و راهبری و بهره برداری نیروگاههای CHP

تعهد، تخصص و تجربه رمز موفقیت است

EnglishPersian