در راستای بومی سازی و استفاده از انرژی های تجدپذیر پس از اخذ مجوزهای لازم درحال حاضر احداث نیروگاه خورشیدی 10 مکاواتی (تلفیق گلخانه با استفاده از پانل های خورشیدی) بصورت طرح 100% بومی و کسب تجربه های لازم، در شهرستان مروست استان یزد در دستور کار خواهد بود و براساس تجربه اخذ شده و رسوب دانش فنی حاصله از پروژه مذکور، این شرکت آمادگی همکاری و سرمایه گذاری مشترک و همچنین انتقال دانش فنی در این حوزه را برای مشتریانی که تمایل به ورود به این عرصه دارند، خواهد داشت.

سولار نیرو آسیا مجمر

شرکت تعاونی سولار نیرو آسیا مجمر

در راستای بومی سازی و استفاده از انرژی های تجدپذیر پس از اخذ مجوزهای لازم درحال حاضر احداث نیروگاه خورشیدی 10 مکاواتی (تلفیق گلخانه با استفاده از پانل های خورشیدی) بصورت طرح 100% بومی و کسب تجربه های لازم، در شهرستان مروست استان یزد در دستور کار خواهد بود و براساس تجربه اخذ شده و رسوب دانش فنی حاصله از پروژه مذکور، این شرکت آمادگی همکاری و سرمایه گذاری مشترک و همچنین انتقال دانش فنی در این حوزه را برای مشتریانی که تمایل به ورود به این عرصه دارند، خواهد داشت.

EnglishPersian